01.09.2015
Fundacja FOSTER uruchamia program stypendialny o charakterze ciągłym

Niniejszym, z dniem 1 września i początkiem nowego roku szkolnego, Fundacja FOSTER uruchamia program stypendialny o charakterze ciągłym. Chcemy przeznaczyć niewielką część budżetu Fundacji na tzw. Stypendium dedykowane. Będzie to stypendium, o które może ubiegać się każdy uczeń lub student nie osiągający przychodów z innych źródeł, znajdujący się w udokumentowanej, trudnej sytuacji materialnej i/ lub życiowej, a otrzymujący dobre wyniki w nauce oraz pochodzący z obszarów wiejskich lub małych miast i z tego powodu przynależący niejako do grupy zagrożonej wykluczeniem.

Stypendium będzie przyznawane na wniosek odpowiednio ucznia (jeśli osoba niepełnoletnia - z wnioskiem występuje w jej imieniu rodzic) lub studenta przesłany na adres korespondencyjny lub na email Fundacji FOSTER w dowolnym terminie w ciągu roku kalendarzowego. Wniosek taki będzie przedkładany Radzie Fundacji i ona w tym zakresie będzie podejmowała decyzję co do zasadności przyznania stypendium i jego wysokości.

Zgodnie ze Statutem Fundacji realizacja celu w postaci promowania i wspierania osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu ma służyć wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (lub przepisach prawa ją zastępujących). W naszej opinii rzeczony projekt stypendialny spełnia wszystkie wymagane prawem kryteria.

REGULAMIN STYPENDIUM DEDYKOWANEGO
z dnia 01.09.2015

 1. Fundacja FOSTER w ramach swoich celów statutowych, w tym promowania osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu (par. 6 pkt 4 Statutu Fundacji), w każdym roku kalendarzowym przeznacza poddaną pod głosowanie Radzie Fundacji kwotę na tzw. Stypendium dedykowane.
 2. Przyznawanie niniejszego stypendium jest elementem misji Fundacji i służy realizacji jej celów statutowych.
 3. Stypendium dedykowane przyznawane jest uczniom i/lub studentom, którzy łącznie:
  1. najdują się w trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej
  2. pozostają na utrzymaniu rodziców
  3. nie osiągają żadnych przychodów z innych źródeł (z wyjątkiem innych stypendiów zarówno prywatnych, jak i państwowych)
  4. pochodzą z terenów wiejskich lub z obszarów małych miast
  5. osiągają dobre wyniki w nauce.
  i ma na celu przede wszystkim pomoc finansową.
 4. Zainteresowany otrzymaniem niniejszego stypendium może wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie do Fundacji w każdym czasie w ciągu roku kalendarzowego. We wniosku należy zawrzeć uzasadnienie prośby o wsparcie materialne i opatrzyć go wiarygodnymi dokumentami poświadczającymi trudną sytuację materialną i/lub życiową wnioskodawcy.
 5. Rada Fundacji rozważy każdorazowo o zasadności przyznania i przyznaniu takiego stypendium, pod warunkiem, że dysponuje na nie środkami do wypłaty.
 6. Rada Fundacji zadecyduje o wysokości kwoty przyznanego stypendium; okresie, na jaki je przyznano oraz terminie jego wypłacania.
 7. Fundacja FOSTER opublikuje każdorazowo informację na swojej stronie domowej o przyznaniu takiego stypendium wnioskodawcy.
 8. Wnioskodawca złoży Fundacji oświadczenie o nie osiąganiu przychodów z innych źródeł.