- kultura i sztuka,

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

- działania w sferze sportu i kultury fizycznej.

Celami Fundacji są:

1) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki;

2) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia;

3)inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych;

4) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu.

Wszelkie działania Fundacji podejmowane w realizacji celów określonych powyżej mogą służyć wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (lub przepisach prawa ją zastępujących).

 

Sopot 2014 © Design: piotrg.com