STATUT
FUNDACJI   WSPIERANIA INICJATYW TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH

€žFOSTER"

tekst jednolity na dzień 4 marca 2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.           Fundator Ryszard Andruszkiewicz ustanowił aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 września 2007 roku przez notariusza Jadwigę Orenowicz w Sopocie fundację o nazwie: Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych €žFOSTER" z siedzibą w Sopocie, zwaną w dalej Fundacją.
2.           Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą Fundacja FOSTER.
3.           Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4.           Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97 ze zm.),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
5.           Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury oraz minister właściwy do spraw edukacji.

§ 2

1.           Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą miasto Sopot.
2.           Dla właściwego realizowania swych celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3.           Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Fundację powołano na czas nieoznaczony.

§ 5

1.           Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2.           Fundator na wniosek i w obecności Rady Fundacji może przyznać osobie fizycznej lub prawnej sprawującej stałą opiekę nad Fundacją tytuł Patrona Fundacji.

CELE FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są podejmowane na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa:

1) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki;
2) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia;
3) inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie   i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych;
4) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki   oraz sportu.

Wszelkie działania Fundacji podejmowane w realizacji celów określonych powyżej mogą służyć wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (lub przepisach prawa ją zastępujących).

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej bez uprzedniej zmiany Statutu.

§ 7

1.           Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez następujące działania:

1)                       zbieranie informacji o inicjatywach twórczych i naukowych oraz osobach, których działalność leży w sferze zaangażowania Fundacji;
2)                       rozwijanie, wspieranie i realizowanie projektów artystycznych, kulturalnych, naukowych, naukowo-technicznych, edukacyjnych i oświatowych, a także związanych z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagujących zdrowy tryb życia z wykorzystaniem zebranych informacji o istniejących inicjatywach i z udziałem osób w nie zaangażowanych,
3)                       inicjowanie i realizację własnych projektów artystycznych, kulturalnych, naukowych, naukowo-technicznych, edukacyjnych i oświatowych, a także związanych z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagujących zdrowy tryb życia;
4)                       pozyskiwanie zasobów oraz praw do zasobów niezbędnych do realizacji projektów artystycznych, kulturalnych, naukowych, naukowo-technicznych, edukacyjnych i oświatowych, a także związanych z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagujących zdrowy tryb życia.
5)                       wydawanie i dotowanie wydawania albumów, książek i innych materiałów, a także nabywanie praw i wydawanie tytułów wartościowych dla środowisk twórczych i naukowych, ważnych ze względu na cele Fundacji;
6)                       udzielenie finansowej i rzeczowej pomocy twórcom, naukowcom oraz sportowcom;
7)                       podejmowanie działalności wystawienniczej, organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych wernisaży, imprez artystycznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, oświatowych, sportowych, propagujących zdrowy tryb życia, w szczególności różnorakich warsztatów, kursów, konferencji, szkoleń i konkursów;
8)                       przyznawanie stypendiów i nagród osobom realizującym cele Fundacji;
9)                       współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.           Działania, o których mowa w ust. 1 punkty 1, 8, Fundacja podejmuje wyłącznie jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działania, o których mowa w ust. 1 punkt 7 Fundacja podejmuje wyłącznie jako działalność odpłatną pożytku publicznego, natomiast działania, o których mowa w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 9 Fundacja może podejmować zarówno jako działalność nieodpłatną, jak i odpłatną pożytku publicznego. W tym ostatnim wypadku o nieodpłatności lub odpłatności danego działania decyduje Zarząd Fundacji.

3. Dla potrzeb wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oznacza się działalność Fundacji według PKD 2007:

a) odpłatną:

- działalność wydawnicza (PKD 58, w tym 58.11.Z, 58.19.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

- pozaszkolne metody edukacji (PKD 85.5),   w tym pozaszkolne metody edukacji sportowej: zajęcia sportowe i rekreacyjne (PKD 85.51.Z ), pozaszkolne metody edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań (PKD 85.59.B),

- sprzedaż detaliczna książek w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- sprzedaż detaliczna nagrań dĹşwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z).
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- działalność związana ze sportem (PKD 93.1, w tym 93.19.Z),
- działalność związana z rozrywką i rekreacją (PKD 93.2),
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych (PKD 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z),

b) nieodpłatną:

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

c) nieodpłatną lub odpłatną:

- kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),
- działalność wydawnicza (PKD 58, w tym 58.11.Z, 58.19.Z),
- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
- działalność związana z rozrywką i rekreacją (PKD 93.2),
- reklama (PKD 73.1).

§ 8

1.           Fundacja realizując cele statutowe może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
2.           (skreślony)
3.           (skreślony)

MAJÄ„TEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

§ 10

Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz   założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1000,- zł (jednego tysiąca złotych).

§ 11

1. Dochodami Fundacji są:

1)           darowizny Fundatora,
2)           darowizny i subwencje,
3)           spadki oraz zapisy testamentowe,
4)           wpływy z darów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,
5)           dochody z odsetek bankowych,
6)           inne wpływy i dochody,
7)           dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8)           (skreślony).

2.           Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 12

1.           Darowizna celowa nie może być przeznaczona na inne cele, niż to przewidział darczyńca.
2.           Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 13

Zabronione jest rozporządzanie majątkiem Fundacji w celu:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej €žosobami bliskimi",
  2. przekazania majątku Fundacji na rzecz   Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystania majątku Fundacji na rzecz   Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą   Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są;

1)           Fundator albo w razie jego śmierci - Rada Powierników;
2)           Rada Fundacji;
3)   Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Do kompetencji Fundatora należy w szczególności:

1)           powoływanie i odwoływanie członków Rady,
2)           powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz innych członków Zarządu,3)           wnioskowanie do Rady o zmianę statutu,
4)           proponowanie Radzie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Fundacji oraz innych członków Zarządu,
5)           wnioskowanie do Rady Fundacji o powołanie Rady Przyjaciół Fundacji,
6)           podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku po zakończeniu likwidacji,
7)           przyznawanie na wniosek Rady Fundacji tytułu Patrona Fundacji.

2.           Fundator może ustanowić zgodnie z obowiązującymi przepisami pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu wszystkich wynikających ze statutu czynności.

3.           Fundator może w każdym czasie przekazać Radzie Fundacji swoje uprawnienia do powoływania i odwoływania Prezesa i innych członków Zarządu.

 

§ 17

1.           Rada Fundacji składa się z od dwóch   do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony

2.           Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które:

1)           nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)           nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Członkowie Rady Fundacji  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 19

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się  nie rzadziej niż raz   w roku.

§ 20

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, bez prawa głosu.

§ 21

Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 22

Do Rady Fundacji należy:

1)           nadzór nad działalnością Fundacji;
2)           wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3)           wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
4)           podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, w tym reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach z członkami Zarządu, i ustalanie ich wynagrodzenia;
5)           ocena pracy Zarządu, a w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
6)           podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji na wniosek Fundatora;
7)           (skreślony);
8)           uchwalanie regulaminu Rady.

§ 23

Członkostwo w Radzie ustaje poprzez:

1) odwołanie przez Fundatora,
2) pisemną rezygnację członka złożoną na ręce Rady lub Fundatora,
3) zgon członka.

§ 24

1.           Rada Fundacji może powołać na wniosek Fundatora Radę Przyjaciół Fundacji, zwaną dalej Radą Przyjaciół.

2.           Zadaniem Rady Przyjaciół będzie m.in. propagowanie idei i celów Fundacji oraz inicjowanie nowych kierunków jej działania w granicach jej celów statutowych.

3.           Członkami Rady Przyjaciół mogą zostać, za ich zgodą, osoby fizyczne powołane przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora.

4.           Rada Przyjaciół może spotykać się na zjazdach organizowanych przez Radę Fundacji w terminie uzgodnionym z jej członkami,

5.           Członkostwo w Radzie Przyjaciół ustaje poprzez:

1)           złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
2)           odwołanie przez Radę Fundacji,
3)           zgon członka.

§ 25

1.           Zarząd Fundacji składa się  z od jednej do trzech osób, i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora.
2.           Członkami Zarządu Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub  w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 27

1.           Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji.

2.           Zarząd Fundacji w szczególności:

1)           reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2)           sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3)           przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4)           tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5)           prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania (z zastrzeżeniem § 22 pkt 4) oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 28

Do realizacji swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.

§ 29

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji z uwzględnieniem propozycji Fundatora w tym zakresie.

§ 30

Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego składają łącznie Prezes Zarządu oraz inny członek Zarządu Fundacji, a w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu.

§ 32

Członkostwo w Zarządzie ustaje poprzez:

1) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora ,
2) odwołanie przez Fundatora lub Radę Fundacji,
3) zgon członka.

UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU

§ 33

Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatora.

§ 34

Zmiany w Statucie są uchwalane przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji na wniosek Fundatora.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 35

Fundacja podlega likwidacji w przypadku:

a)           podjęcia decyzji o likwidacji przez Fundatora;
b)           zrealizowania celów, dla których Fundacja została powołana, lub
c)           wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 36

1.           W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora realizuje Rada Powierników złożona ze spadkobierców Fundatora oraz ich dalszych następców prawnych.
2.           Spadkobierca Fundatora lub jego następca prawny może nieodwołalnie zrzec się uczestnictwa w Radzie Powierników poprzez złożenie oświadczenia Radzie Fundacji na piśmie. Zrzeczenie się nie jest skuteczne względem jego następców prawnych.
3.            Rada Powierników podejmuje uchwały jednomyślnie.
4.           Zmiana postanowień niniejszego paragrafu wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez Radę Fundacji przy obecności wszystkich jej członków oraz zatwierdzenia przez Radę Powierników.
5.           Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy spadkobiercą Fundatora lub jego następcą prawnym jest jedna osoba.

§ 37

1.           Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
2.           Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie innej Fundacji lub organizacji o zbliżonych celach działania zgodnie ze wskazaniem Fundatora.

Sopot, dnia 04 marca 2011 roku

Sopot 2014 © Design: piotrg.com